Υπηρεσίες

Λογιστικά
Οι υπηρεσίες μας στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων. Με γνώμονα τη μακρόχρονη πείρα και την εξειδίκευση μας, εργαζόμαστε σκληρά για να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον περιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης.

Η ομάδα των στελεχών μας διαρκώς μελετά και αναπτύσσει ολοκληρωμένες στρατηγικές για ένα Φορολογικό σχεδιασμό με ουσιαστική απόδοση, στα πλαίσια της εκάστοτε επιχειρηματικής βάσης, και προτείνει συγκεκριμένο πλάνο - σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο - για τη φορολογία επιχειρήσεων, κερδών, εισοδήματος, περιουσίας αλλά και διεθνών δραστηριοτήτων.

Το φορολογικό πλάνο κάθε πελάτη μας έρχεται ως αποτέλεσμα της βαθιάς γνώσης της επιχείρησης, του περιβάλλοντος αλλά και των συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και αναγκών. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες και συνοδεύεται από ποιοτικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του.

Οι λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου,
 • Τήρηση βιβλίων (όλων των κατηγοριών) και φορολογικών υποχρεώσεων,
 • Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα,
 • Ολοκληρωμένο Φορολογικό σχεδιασμό,
 • Κοστολόγηση,
 • Ειδικά θέματα,
 • Στόχος μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα δραστηριότητας του πελάτη και η ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός σχεδιασμού με γνώμονα την μειωμένη φορολογική υποχρέωση και την αυξημένη επιχειρηματική αξία.

 

Μηχανογράφιση Επιχειρήσεων
Η εταιρεία μας με έμπειρους συνεργάτες στο χώρο της μηχανογράφησης, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της επιχείρησης σας, αναλαμβάνει τη μηχανογράφηση της με τα πιο ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα που ανταποκρίνονται οτις απαιτήσεις της αγοράς.

Φορολογικός Σχεδιασμός
Έμπειρα στελέχη μας σας συμβουλεύουν και σας καθοδηγούν, με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθετικές φορολογικές διατάξεις, για τη μορφή της εταιρείας που σας συμφέρει να ιδρύσετε, βάσει των προσωπικών σας αναγκών και δυνατοτήτων, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της επιχειρήσεως που θα αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Φοροτεχνικά
Σας παρέχουμε λύσεις που καλύπτουν όλο το εύρος των φορετεχνικών υπηρεσιών (Φ. Π. Α., Ινταστατ, ΦΜΥ, ενάρξεις μεταβολές, φορολογιία εισοδήματος κλπ).

 • Φ. Π. Α. (περιοδική δήλωση - εκκαθαριστική- επιστροφές Φ. Π. Α.)
 • Ιntastat: - Ανακεφ/κοί πίνακες (listing) αποκτήσεων, παραδόσεων, πράξεις λήπτη,
 • Φ. Μ. Υ. (προσωρινή δήλωση, οριστική Φ. Μ. Υ., συμφωνίες),
 • Λοιποί φόροι (εργολάβων, χαρ/μο ιδιωτών, φόρος μερισμάτων, φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας κ. λ. π.)
 • Ενάρξεις - Μεταβολές (Μητρώο),
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών και Φυσικών προσώπων,
 • Επίλυση εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων,
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων,
 • Διεκπεραίωση φορολογικών ελέγχων και υποθέσεων (ΔΕΚ, ΠΕΚ, ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και λοιπόν Δ.Ο.Υ),
 • Συγχωνεύσεις - Μετατροπές - Διασπάσεις επιχειρήσεων.

 

Eργατικά και υπηρεσίες μισθοδοσίας
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης.
Παροχή  υπηρεσιών διεκπεραίωσης και  επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας είτε ως εξωτερική συν εσωτερική εντός των εκμεταλλεύσεων, με δυνατότητα επιστασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Άμεση   και  τεκμηριωμένη   απάντηση  σε   κάθε  φύσεως  θέμα   που   σχετίζεται   με την   αμοιβή   και  την δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, κ.α.
Εγγραφή επιχείρησης στο Ι.Κ.Α, Εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ , κ.λ.π

Διεκπεραιώσεις
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της και των συμβούλων της, τις εξής εργασίες διεκπεραίωσης:

 • Διεκπεραιώσεις διοικητικών υποθέσεων,
 • Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Φ.Π.Α. και εξόφληση λογαριασμών,
 • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων,
 • Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.